Some useful information about oknation.net:


Alexa Traffic Ranks
(Average of last 30 days)
Global Rank18,853
Delta-1,488
Reach Rank14,394
CountryThailand
Rank in Country131
Last Update2016-09-22 12:47:12(UTC)
Global Rank Trend of The Past Year
Related Links

Home Page Information
Host IP202.60.199.146
LocationBangkok, Bangkok, Thailand
Google PageRank
Out-going Links

KeywordsFrequencyDensity
OKnation313.19%
BLOG25.49%
Citizen Reporter19.89%
Social Networking110.44%
blogtalk14.95%
blogtv13.85%
Video clip16.04%
ºÅçÍ¡212.09%
âÍà¤à¹ªÑè¹446.15%
à¤Ã×Í¢èÒ·ҧÊѧ¤Á119.23%
»ÃЪҪ¹18.24%
¹Ñ¡¢èÒÇ18.24%
¢èÒÇ ¡ÒÃàÁ×ͧ114.29%
»ÃÐà·Èä·Â110.44%
¡Ãا෾18.24%
๪Ñè¹428.57%
ÊØ·¸ÔªÑÂ19.34%
ËÂØè¹16.04%
¡Ãا෾¸ØáԨ114.84%
¤ÁªÑ´ÅÖ¡19.34%
๪Ñè¹áª¹á¹Å113.74%
¡Å͹14.95%
·èͧà·ÕèÂÇ111.54%
äÅ¿ìÊäµÅì110.44%
¡ÕÌÒ14.95%
¿ØµºÍÅ17.14%
à·¤â¹âÅÂÕ110.99%
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì112.64%
ÇÔ´ÕâÍ17.14%
¤ÅÔ»14.95%
¾Ñ¹¸ÁÔµÃ19.89%
¾ÄÉÀÒ·ÁÔÌ110.99%
¢èÒÇ๪Ñè¹111.54%
àÍàÍÊ·ÕÇÕ110.99%
¡Òá¿´Ó17.69%
â¤ê´áµè§19.34%
hi511.65%
´Ù˹ѧ¿ÃÕ110.99%
toeic13.85%
dootv13.3%
ª×èÍ´Õ17.69%
astv13.3%
´Ç§14.4%
·Ñ¡ÉÔ³17.14%
¹ÔÂÒÂ16.04%
ªØ´ÃÒµÃÕ19.34%
´Ù˹ѧ¿ÃÕ110.44%
äËÇé¾ÃÐ 9 ÇÑ´113.19%
´Ù´Ç§16.04%
»ÕãËÁè17.14%
¤ÒÃÒºÒÇ18.24%
à¹ÇÔ¹16.04%
ÍÀÔÊÔ·¸Ôì àǪªÒªÕÇÐ120.88%
¾ÔÁ¾ìà¾ç­ àǪªÒªÕÇÐ120.88%
¤Ó¢ÇÑ­ 76 ¨Ñ§ËÇÑ´117.03%
mp312.75%
´Ù¡ÒÃìµÙ¹19.89%

Advertisement

Safety Information
Google Safe BrowsingN/A
WOT TrustworthinessN/A
WOT Child SafetyN/A

Domain Name Servers
NS1.KRUNGTHEPTURAKIT.COM202.60.199.32
NS2.KRUNGTHEPTURAKIT.COM202.60.199.33

Whois Information
Registered On10-nov-2006
Expires On10-nov-2019
Updated On04-nov-2014
Whois Serverwhois.networksolutions.com
Raw Registrar Data

Common Typos
 • www.oknation.net
 • ww.woknation.net
 • wwwo.knation.net
 • www.konation.net
 • www.onkation.net
 • www.okantion.net
 • www.okntaion.net
 • www.oknaiton.net
 • www.oknatoin.net
 • www.oknatino.net
 • www.oknatio.nnet
 • www.oknationn.et
 • www.oknation.ent
 • www.oknation.nte
 • ww.oknation.net
 • wwww.oknation.net
 • wwwoknation.net
 • www..oknation.net
 • www.knation.net
 • www.ooknation.net
 • www.onation.net
 • www.okknation.net
 • www.okation.net
 • www.oknnation.net
 • www.okntion.net
 • www.oknaation.net
 • www.oknaion.net
 • www.oknattion.net
 • www.oknaton.net
 • www.oknatiion.net
 • www.oknatin.net
 • www.oknatioon.net
 • www.oknatio.net
 • www.oknationn.net
 • www.oknationnet
 • www.oknation..net
 • www.oknation.et
 • www.oknation.nnet
 • www.oknation.nt
 • www.oknation.neet
 • www.oknation.ne
 • www.oknation.nett
 • 2ww.oknation.net
 • w2ww.oknation.net
 • 2www.oknation.net
 • 3ww.oknation.net
 • w3ww.oknation.net
 • 3www.oknation.net
 • qww.oknation.net
 • wqww.oknation.net
 • qwww.oknation.net
 • eww.oknation.net
 • weww.oknation.net
 • ewww.oknation.net
 • aww.oknation.net
 • waww.oknation.net
 • awww.oknation.net
 • sww.oknation.net
 • wsww.oknation.net
 • swww.oknation.net
 • w2w.oknation.net
 • w3w.oknation.net
 • wqw.oknation.net
 • wew.oknation.net
 • waw.oknation.net
 • wsw.oknation.net
 • ww2w.oknation.net
 • ww3w.oknation.net
 • wwqw.oknation.net
 • wwew.oknation.net
 • wwaw.oknation.net
 • wwsw.oknation.net
 • ww2.oknation.net
 • ww3.oknation.net
 • wwq.oknation.net
 • wwe.oknation.net
 • wwa.oknation.net
 • wws.oknation.net
 • www2.oknation.net
 • www3.oknation.net
 • wwwq.oknation.net
 • wwwe.oknation.net
 • wwwa.oknation.net
 • wwws.oknation.net
 • wwwloknation.net
 • www,oknation.net
 • www/oknation.net
 • www.loknation.net
 • www.,oknation.net
 • www./oknation.net
 • wwwl.oknation.net
 • www,.oknation.net
 • www/.oknation.net
 • www.9knation.net
 • www.0knation.net
 • www.iknation.net
 • www.pknation.net
 • www.kknation.net
 • www.lknation.net
 • www.o9knation.net
 • www.o0knation.net
 • www.oiknation.net
 • www.opknation.net
 • www.olknation.net
 • www.9oknation.net
 • www.0oknation.net
 • www.ioknation.net
 • www.poknation.net
 • www.koknation.net
 • www.oination.net
 • www.oonation.net
 • www.ojnation.net
 • www.olnation.net
 • www.omnation.net
 • www.okination.net
 • www.okonation.net
 • www.okjnation.net
 • www.oklnation.net
 • www.okmnation.net
 • www.ojknation.net
 • www.omknation.net
 • www.okhation.net
 • www.okjation.net
 • www.okbation.net
 • www.okmation.net
 • www.oknhation.net
 • www.oknjation.net
 • www.oknbation.net
 • www.oknmation.net
 • www.okhnation.net
 • www.okbnation.net
 • www.oknqtion.net
 • www.oknwtion.net
 • www.oknstion.net
 • www.oknztion.net
 • www.oknaqtion.net
 • www.oknawtion.net
 • www.oknastion.net
 • www.oknaztion.net
 • www.oknqation.net
 • www.oknwation.net
 • www.oknsation.net
 • www.oknzation.net
 • www.okna5ion.net
 • www.okna6ion.net
 • www.oknarion.net
 • www.oknayion.net
 • www.oknafion.net
 • www.oknagion.net
 • www.oknat5ion.net
 • www.oknat6ion.net
 • www.oknatrion.net
 • www.oknatyion.net
 • www.oknatfion.net
 • www.oknatgion.net
 • www.okna5tion.net
 • www.okna6tion.net
 • www.oknartion.net
 • www.oknaytion.net
 • www.oknaftion.net
 • www.oknagtion.net
 • www.oknat8on.net
 • www.oknat9on.net
 • www.oknatuon.net
 • www.oknatoon.net
 • www.oknatjon.net
 • www.oknatkon.net
 • www.oknati8on.net
 • www.oknati9on.net
 • www.oknatiuon.net
 • www.oknatijon.net
 • www.oknatikon.net
 • www.oknat8ion.net
 • www.oknat9ion.net
 • www.oknatuion.net
 • www.oknatoion.net
 • www.oknatjion.net
 • www.oknatkion.net
 • www.oknati9n.net
 • www.oknati0n.net
 • www.oknatiin.net
 • www.oknatipn.net
 • www.oknatikn.net
 • www.oknatiln.net
 • www.oknatio9n.net
 • www.oknatio0n.net
 • www.oknatioin.net
 • www.oknatiopn.net
 • www.oknatiokn.net
 • www.oknatioln.net
 • www.oknati0on.net
 • www.oknatipon.net
 • www.oknatilon.net
 • www.oknatioh.net
 • www.oknatioj.net
 • www.oknatiob.net
 • www.oknatiom.net
 • www.oknationh.net
 • www.oknationj.net
 • www.oknationb.net
 • www.oknationm.net
 • www.oknatiohn.net
 • www.oknatiojn.net
 • www.oknatiobn.net
 • www.oknatiomn.net
 • www.oknationlnet
 • www.oknation,net
 • www.oknation/net
 • www.oknation.lnet
 • www.oknation.,net
 • www.oknation./net
 • www.oknationl.net
 • www.oknation,.net
 • www.oknation/.net
 • www.oknation.het
 • www.oknation.jet
 • www.oknation.bet
 • www.oknation.met
 • www.oknation.nhet
 • www.oknation.njet
 • www.oknation.nbet
 • www.oknation.nmet
 • www.oknation.hnet
 • www.oknation.jnet
 • www.oknation.bnet
 • www.oknation.mnet
 • www.oknation.n3t
 • www.oknation.n4t
 • www.oknation.nwt
 • www.oknation.nrt
 • www.oknation.nst
 • www.oknation.ndt
 • www.oknation.ne3t
 • www.oknation.ne4t
 • www.oknation.newt
 • www.oknation.nert
 • www.oknation.nest
 • www.oknation.nedt
 • www.oknation.n3et
 • www.oknation.n4et
 • www.oknation.nwet
 • www.oknation.nret
 • www.oknation.nset
 • www.oknation.ndet
 • www.oknation.ne5
 • www.oknation.ne6
 • www.oknation.ner
 • www.oknation.ney
 • www.oknation.nef
 • www.oknation.neg
 • www.oknation.net5
 • www.oknation.net6
 • www.oknation.netr
 • www.oknation.nety
 • www.oknation.netf
 • www.oknation.netg
 • www.oknation.ne5t
 • www.oknation.ne6t
 • www.oknation.neyt
 • www.oknation.neft
 • www.oknation.negtPrivacy Policy
© 2016 HotSiteD.com